• Welkom

Welkom

BREIDZJE DOOR TRYATER

Donderdag 13 februari kregen de kinderen van de groepen 1 – 3 van onze school de interactieve voorstelling Breidzje van Tryater aangeboden.

‘Yn e foarstelling wurdt hast net praat mar dat wol net sizze dat der gjin taal yn sit. Taal giet nammentlik ek oer de wille om ferhalen te betinken. De spilers fan ‘Breidzje’ binne der hiel goed yn! Wat foar ferhalen sitte der allegear wol net yn in stikje jern? Trochdat der net folle wurden brukt wurde, untstiet der mear romte foar ferbylding en kreativiteit. En yn hokker talen meie de minyferhalen ferteld wurde? It Bildsk, Stellingwerfsk, Frysk of Surinaamsk?’

Wat een succes!

Sint Maartenschool     Plein 1455-1, 8701 EW Bolsward     t 0515 - 572418     a.huitema@sint-maartenschool.nl