• Welkom

Welkom

ANNA WINT DE LYTSE GYSBERT

Sneontemiddei 16 november hat us learling Anna fan groep 8 de Lytse Gysbert wun!
Yn in grotfolle Martinitsjerke mocht se har gedicht Giraffe foarleze mei noch 2 nominearren.

De sjueri hat har gedicht keazen ta beste.

Mei Aggie van der Meer, dy't de grutte Gysbert woen, mocht se har namme sette op in speciaal boerd yn it Gysbert Japicxhus yn Boalsert.
En se krige in oarkonde en de gouden fear as oantinken.

Lokwinske Anna en mei dizze priis witte wy dat de opfolging fan Aggie van der Meer yn e takomst wol goed sit.

Anna gong letter ek nog efkes by Aggie van der Meer op besite.

Sint Maartenschool     Plein 1455-1, 8701 EW Bolsward     t 0515 - 572418     a.huitema@sint-maartenschool.nl