• Welkom

Welkom

STADSWANDELING BOLSWARD

Hjoed binne de bern fan de groepen 5 fan us skoalle begoen mei een kuijer troch Boalsert om mear te witten te kommen en te learen oer Gysbert Japicx.
Sy hawwe syn stanbyld sjoen en ek yn it museum west.
Ek seagen se wer't de greven fan syn heit en mem binne.
En se mochten sels bij de ferbouwing fan it stedhus sjen fanof de ferheging.

Wisten jimme dat Gysbert libbe fan 1603 - 1666 en dus mar 63 jier wurden is?
En dat de heit fan Gysbert boargemaster wie en dat hy Japicx Gysbert hjitte? Want froeger draaiden se de nammen fan de heit om.

Het was een prachtige stadswandeling onder leiding van meester Sjors.

Sint Maartenschool     Plein 1455-1, 8701 EW Bolsward     t 0515 - 572418     a.huitema@sint-maartenschool.nl